Stay safe (2020)
digital art
@thefsherone X Ashraf Ishak